Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kampania rekrutacyjna

opis przypadku

Kampania Przystanek Lublin skierowana była do licealistów z okolic Lublina i miała na celu za­chę­ce­nie ich do studiowania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

realizacja

Reklamy eksponowane były w środkach ko­mu­ni­ka­cji miejskiej w Lublinie oraz na przystankach autobusowych. Pojawiły się plakaty, ulotki za­pro­je­kto­wa­ne przez Senstudio, oklejono au­to­bu­sy oraz wiatę przystankową.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917